Postani član

Za člane je brezplačna strokovno vodena Rehabilitacijska vadba v različnih krajih po Sloveniji, podpora in izmenjava izkušenj v skupinah za posamezne bolezni, območne aktivnosti in druženja, šola astme in KOPB, pomoč zdravnika po telefonu, različni popusti in ugodnosti s člansko izkaznico, glasilo Zdrav dih za navdih in druga informativna gradiva ter sodelovanje v interesnih skupinah.

Po prejemu pristopne izjave vam bomo poslali dopis s položnico za plačilo članarine, ki znaša 15 evrov letno. Za dodatne informacije lahko pokličete v društvo na telefonsko številko 01 427 44 44.

PRISTOPNA IZJAVA

Želim postati član/-ica Društva pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije (DPABS).

Podatki, označeni z zvezdico (*), so obvezni, drugi so zaželeni.

Informacije o obdelavi osebnih podatkov

Namen in podlaga obdelave

 1. Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana, matična številka: 5678030000 (v nadaljevanju: društvo) bo osebne podatke v pristopni izjavi (ime in priimek, datum rojstva, naslov prebivališča, kontaktni podatki, podatek o tem, v kakšni vlogi oseba vstopa v društvo – bolnik, družinski član bolnika, podpornik društva ipd.) uporabilo za namene identifikacije osebe, ki želi postati članica oziroma član (v nadaljevanju: član) društva, prilagoditve programov in razvrstitve članov pri vključevanju v programe in različne aktivnosti, srečanja in dogodke društva, obveščanja o sprejemu v članstvo, delovanja društva in obveščanja o dejavnostih društva, sejah organov, območnih srečanjih ter za namene izvajanja pravic in obveznosti do članov društva.
 2. Posebni osebni podatki o vrsti bolezni oziroma alergije se obdelujejo z namenom, da članom ponudimo za njih ustrezen program oziroma jih razvrstimo v ustrezne podporne skupine ter z namenom lažje organizacije dejavnosti, prilagojenih posameznim boleznim.
 3. Podlaga za zgoraj opisane obdelave osebnih podatkov je »izvajanje pogodbe« ali »zahteva za sklenitev pogodbe«, saj se med društvom in članom z njegovo včlanitvijo vzpostavi določeno pogodbeno razmerje.
 4. Podatek o telefonski številki bo društvo v primeru prijave v posamezni program oziroma na dogodek uporabilo za namene organizacije dogodka in obveščanje o spremenjenih okoliščinah dogodka.
 5. Podatek o vašem spolu bo društvo uporabilo zgolj za namen lažjega naslavljanja pri komunikaciji. Te podatke bo društvo  obdelovalo izključno na podlagi izrecne privolitve člana, ki jo ta izrazi tako, da izpolni sicer neobvezno polje v pristopni izjavi.
 6. Uporaba slikovnega gradiva člana temelji na izrecni privolitvi člana. Osebni podatki se bodo uporabljali le za namen, opredeljen v pristopni izjavi. V kolikor član soglasja ne poda, to ne vpliva na njegove pravice, je pa njegova dolžnost, da se na dogodkih društva ob fotografiranju sam umakne.

Rok hrambe

 1. Društvo hrani osebne podatke o svojih članih ves čas trajanja članstva, po prenehanju članstva pa do poteka zastaralnih rokov za sprožitev pravnih sredstev (6 let) iz naslova članstva v društvu. Po poteku tega roka se osebni podatki o članih hranijo še nadaljnjih 5 let kot dokumentarno gradivo društva o tem, kdo so bili njegovi člani, ki so sodelovali pri upravljanju. Opisana hramba temelji na t. i. zakonitem interesu, saj lahko društvo zgolj na tak način uveljavlja svoje pravice ali pa se  uspešno brani pred zahtevki ter lahko zgolj na takšen način zagotavlja poslovni arhiv društva.
 2. Slikovno gradivo društvo hrani ves čas trajanja soglasja in še eno leto po tem, ko je soglasje preklicano. Zgolj na tak način lahko društvo uveljavlja svoje pravice in se uspešno brani pred morebitnimi pravnimi zahtevki.
 3. Po poteku zgoraj opisanih rokov bo društvo osebne podatke članov izbrisalo, anonimiziralo ali trajno arhiviralo v skladu s predpisi o arhiviranju dokumentarnega gradiva.

 Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

 1. Z osebnimi podatki članov se lahko pri svojem delu seznanijo zaposleni, zunanji sodelavci, člani društva (ki so člani organov društva), področni koordinatorji, prostovoljci ali fizične/pravne osebe, ki društvu nudijo podporne storitve (npr. računovodski servis, vzdrževalec spletne strani ipd.).
 2. Del podatkov o članih se posreduje financerjem dejavnosti društva ali se financerjem omogoča vpogled v te osebne podatke, če je to pogoj, da društvo pridobi javna sredstva za svoje delovanje. Podlaga za takšno posredovanje osebnih podatkov je zakoniti interes društva, saj gre za pogodbene obveznosti in pogoj za pridobitev sredstev za delovanje. Na zahtevo člana mu društvo posreduje vsakokratni seznam takšnih financerjev.

 Pravice članov in dodatne informacije

 1. Član ima pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, njihovim popravkom ter v primeru pogojev, kot so določeni z veljavnimi predpisi, tudi pravico do izbrisa, do omejitve obdelave teh podatkov in do njihove prenosljivosti.
 2. Če obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko član soglasje kadarkoli prekliče tako, da o tem obvesti društvo na
  drustvo@dpabs.si ali na naslov Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana.
 3. Če obdelava osebnih podatkov temeljijo na »zakonitem interesu«, lahko posameznik ugovarja pri združenju, če meni, da njegov interes, upoštevajoč njegov konkreten položaj, prevlada nad interesom združenja in bo združenje njegovo situacijo individualno obravnavalo.
 4. Član ima tudi pravico do pritožbe na obdelavo njegovih osebnih podatkov v združenju. Pritožba se lahko naslovi na Informacijskega pooblaščenca, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija (spletna stran: www.ip-rs.si).
 5. Društvo članu na podlagi njegove zahteve omogoči vpogled v to podpisano izjavo in pojasnila ter mu izroči kopijo.